Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

1.1 Tyto obchodní podmínky specifikují kupní smlouvu ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, jejíž předmět je nákup a prodej online produktů, vzdělávacích programů, e-knih a knih, kterou strany uzavírají prostřednictvím webových stránek http://vydelavejblogem.cz.

1.2 Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti kupujících a prodávajícího, kterým je Mgr. Daniela Jelínková, se sídlem firmy Balbínova 1516/22, Šumperk, 787 01, IČ: 87923076, zapsaná v živnostenském rejstříku vedeném u městského úřadu v Šumperku. V souladu s občanským zákoníkem se smluvní vztah řídí v otázkách těmito obchodními podmínkami blíže neupravený občanským zákoníkem i v případě, že kupujícím je fyzická osoba - spotřebitel, tím není vyloučena právní úprava na ochranu spotřebitele.

1.3 Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

1.4 Produkty, které prodávající prostřednictvím webového rozhraní prodává (online vzdělávací programy, e-knihy, knihy), podléhají právní ochraně dle autorského práva. Jakékoliv jejich šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora je zakázáno. Oprávnění k výkonu práva autorské dílo užít může být zákazníkovi poskytnuto jen na základě licenční smlouvy. Zákazník odpovídá prodávajícímu za újmu, kterou porušením práv na ochranu autorského díla způsobí.

1.5 Uzavřením kupní smlouvy kupující přijímá, že jakékoliv použití informací z předmětu koupě a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze v rukou kupujícího a autor za ně nenese žádnou odpovědnost. V předmětu koupě může kupující najít informace o produktech nebo službách třetích osob. Tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru k této tématice.

2. Objednávka

2.1 Kupující prohlašuje, že se seznámil se všemi informacemi týkajícími se objednávky, a to na adrese http://vydelavejblogem.cz. Kupující objednává předmět koupě vyplněním elektronického formuláře objednávky prostřednictvím webové stránky http://vydelavejblogem.cz. Kupující je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit. Odeslaná objednávka je právně závazná a kupujícímu a prodávajícímu vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. prodávající se zavazuje poskytnout či doručit kupujícímu předmět koupě a kupující se zavazuje uhradit kupní cenu.

2.2 Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami pro nákup na webové stránce http://vydelavejblogem.cz/obchodni-podminky a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky, které jsou zároveň zveřejněné na webových stránkách prodávajícího, jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která je uzavřena vyplněním a odesláním objednávky.

2.3 Objednávkový formulář obsahuje vždy informace o zákazníkovi, objednávaném produktu, zboží nebo službě, ceně včetně uvedení daní a poplatků, způsobu úhrady kupní ceny, údaje o požadovaném způsobu doručení a informace o nákladech spojených s dodáním produktu či poskytnuté služby. U on-line produktů náklady na dodání účtovány nejsou.

3. Kupní cena, daňový doklad

3.1 Ve shrnutí objednávky a na webové adrese http://vydelavejblogem.cz najdete všechny ceny služeb. Ceny jsou uvedeny jako ceny konečné.

3.2 U vybraných produktů prodávajícího (knihy) je zákazník společně s cenou povinen zaplatit i náklady spojené s jeho balením a dodáním. Cena za balení a dodání je vždy uvedena na prodejním formuláři, je-li prodávajícím účtována.

3.3 Faktura: Ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy vystaví prodávající kupujícímu daňový doklad - fakturu, která slouží jako doklad o zakoupení zboží. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty.

3.4 Pokud vyplníte do objednávky IČ, automaticky předpokládáme, že zboží využijete k firemním účelům.

4. Způsob a forma platby

4.1 Způsob platby: Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti GOPAY s.r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti GOPAY s.r.o.

4.2 Možnosti plateb

a) Online platební kartou: VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro.
b) Online bankovním převodem: Raiffeisenbank, GE Money Bank, Fio banka, Komerční banka, ČSOB, mBank a další.
c) Klasickým bankovním převodem

4.3 Forma platby

a) Platba jednorázově znamená, že zaplatíte ihned po odeslání objednávkového formuláře.

4.4 Bonusy: Všechny bonusy, na které má kupující nárok, budou kupujícímu zpřístupněny nejpozději po skončení programu či uplynutí ochranné lhůty pro vrácení peněz a pouze za podmínky, že bude objednávka řádně uhrazena a klient nepožádal v garanční lhůtě o vrácení peněz či neodstoupil od kupní smlouvy.

5. Dodací podmínky

5.1 U online vzdělávacích produktů se dodáním rozumí zaslání přístupových údajů ze strany prodejce na emailovou adresu zákazníka uvedenou v prodejním formuláři, případně zasláním odkazu URL adresy.

5.2 Přístupové údaje poskytne prodávající zákazníkovi až po zaplacení celé kupní ceny, a to nejpozději do tří dnů, není-li uvedeno jinak.

5.3 V případě knih prodávající dodává a doručuje objednané zboží dle velikosti a váhy obchodním balíkem České pošty dle aktuálního sazebníku, v co nejkratším termínu, obvykle do 2-10 pracovních dnů od obdržení platby. Místo dodání je stanoveno na základě prodejního formuláře zákazníka. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu na adresu uvedenou v prodejním formuláři.

6. Odstoupení od smlouvy

6.1. Odstoupení od smlouvy ze strany spotřebitele

Je-li kupující spotřebitelem, má právo v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů od převzetí/dodání produktu, zboží, a to bez udání důvodu a jakékoliv sankce. Toto právo neslouží jako způsob řešení reklamace zboží.

6.2 Rozhodne-li se kupující - spotřebitel odstoupit od smlouvy, je potřeba o této skutečnosti informovat prodávajícího prostřednictvím emailu info@vydelavejblogem.cz. Dále je potřeba vyplnit formulář pro odstoupení od smlouvy a zaslat jej spolu s žádostí o odstoupení od smlouvy na email info@vydelavejblogem.cz. Formulář pro odstoupení od smlouvy ke stažení ZDE.

6.3 Knihy doručí kupující zpět na vlastní náklad spolu s vytištěným formulářem pro odstoupení od smlouvy na adresu sídla firmy prodávajícího: Mgr. Daniela Jelínková, Balbínova 1516/22, Šumperk, 78701, a to nejpozději do 14 dnů od předání či dodání produktu (knihy) na adresu kupujícího.

6.4 Knihy, které bude kupující - spotřebitel odesílat v rámci tohoto odstoupení, doporučujeme vracet v původním neporušeném obalu, zboží nesmí nést známky použití a poškození, musí být kompletní a s kopií dokladu o koupi.

6.5 Peníze za produkt/zboží budou kupujícímu - spotřebiteli vráceny stejným způsobem, jako byly obdrženy, a to do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Prodávající není povinen kupujícímu - spotřebiteli vrátit přijaté peněžní prostředky dříve, než mu kupující - spotřebitel předá zboží nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal a potvrdí přijetí opravného daňového dokladu.

6.6 V případě odstoupení kupujícího - spotřebitele od smlouvy na online vzdělávací program, je prodávající oprávněn neprodleně po doručení odstoupení kupujícímu deaktivovat přístup do členské sekce programu.

6.7 V případě odstoupení kupujícího - spotřebitele od smlouvy na knihu Vydělávej blogem, je prodávající oprávněn neprodleně po doručení odstoupení kupujícímu deaktivovat přístup do členské sekce ke knize a všem bonusům s knihou spojenými.

6.8 Odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího

Prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu, pokud zjistí, že druhá strana porušila smlouvu podstatným způsobem. Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení této smlouvy považuje: prodlení zákazníka s úhradou kupní ceny nebo dílčí úhrady (splátky) více jak 10 dnů po době splatnosti a porušení povinností na ochranu autorského práva ze strany zákazníka.

7. Garance vrácení peněz

7.1 Za své produkty Mgr. Daniela Jelínková ručí zárukou spokojenosti a garancí vrácení peněz.

7.2 Při objednání vzdělávacího programu má kupující právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu, a to do 14 dnů počínaje dnem uhrazení platby za předmět koupě. Žádosti o odstoupení od smlouvy po tomto datu, respektive od 15 dne po uhrazení platby za předmět koupě, již prodávající není povinen přijmout.

7.3 Odstoupení je možno provést elektronickou formou na e-mailu: info@vydelavejblogem.cz s prohlášením, že od smlouvy odstupuje a s přiložením kopie faktury /daňového dokladu. Kupujícímu bude zaslán dobropis s částkou odpovídající kupní ceně online programu. Částka bude vrácena nejpozději do 14 dnů od doručení emailu s odstoupením od smlouvy. Částka bude vrácena zpět bankovním převodem.

8. Práva a povinnosti z vadného plnění, reklamace

8.1 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, tj. práv z vadného plnění, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

8.2 Prodávající odpovídá zákazníkovi, že zboží při převzetí nemá vady. V případě, že věc při převzetí není ve shodě s kupní smlouvou, má zákazník právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu produkt/zboží uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě.

8.3 Vadné plnění  uplatňuje zákazník bez zbytečného odkladu u prodávajícího, nejpozději však do dvou let od převzetí zboží.

8.4 Pro reklamaci nás prosím kontaktujte emailem na adrese info@vydelavejblogem.cz. Součástí reklamace by mělo být přiložení dokladu o koupi a popis závady. O způsobu vyřízení reklamace budete informováni emailem.

8.5 Zákazník může požadovat bezplatné odstranění vady,  přiměřenou slevu z ceny a  není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad. Není-li oprava nebo výměna možná, na základě odstoupení od smlouvy může zákazník požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

8.6 Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se zákazníkem nedohodne na delší lhůtě.

8.7 Prodávající není povinen nároku zákazníka vyhovět, pokud prokáže, že tento před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití. Rovněž prodávající neodpovídá za závady, které mohou vzniknout zákazníkovi díky pomalému internetovému připojení, neaktualizovanému internetovému prohlížeči či nenainstalovanému povinnému softwaru pro spuštění webináře či online produktu, které není schopen ovlivnit. Online produkty, vzdělávací programy, e-knihy, knihy obsahují pouze návody a doporučení, prodávající rovněž  neodpovídá za  úspěch či neúspěch zákazníka při aplikaci v praxi.

9. Sankce

9.1 Nezaplatí-li kupující prodávajícímu kupní cenu řádně a včas, je povinen prodávajícímu zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z kupní ceny zboží za každý den prodlení, maximálně však do výše kupní ceny zboží.

9.2 Smluvní pokuta je splatná bezprostředně po doručení výzvy k zaplacení této smluvní pokuty na email kupujícího zaregistrovaný přes webovou stránku http://vydelavejblogem.cz zaslaná ze strany Mgr. Daniela Jelínková.

9.3 Smluvní pokutu je třeba uhradit prostřednictvím bankovního převodu na účet Mgr. Daniely Jelínkové, č.ú. pro platby v českých korunách: 2400427467/2010, pro platby v eurech: IBAN CZ9720100000002400427467, SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX vedený u FIO banky, VS: č. vaší objednávky. Veškeré náležitosti bankovního spojení jsou uvedeny na http://vydelavejblogem.cz/kontakt.

10. Odpovědnost

10.1 Odpovědnost za obsah webu: Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

11. Ochrana osobních údajů

11.1 Prohlášení prodávajícího: Mgr. Daniela Jelínková se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter osobních a firemních dat kupujícího, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití. Údaje, které zadáváte v přihlášce, jsou nezbytné pro identifikaci kupujícího. Jsou použity k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci bezhotovostních plateb a pro komunikaci s kupujícím.

11.2 Detailní osobní data i údaje o nákupech kupujícího jsou ukládány v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytovány třetím stranám.

11.3 Celé znění Ochrany osobních údajů najdete na této adrese: http://vydelavejblogem.cz/ochrana-udaju.

12. Závěrečná ustanovení

12.1 Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 30. března 2016. Informace jsou sdělovány prostřednictvím webových stránek http://vydelavejblogem.cz, popřípadě dalšími informačními kanály. Mgr. Daniela Jelínková si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. Každá nová verze obchodních podmínek je dostupná na webových stránkách http://vydelavejblogem.cz a je označena datem účinnosti. Veškeré objednávky se vždy řídí aktuální verzí obchodních podmínek.